GDPR

Ochrana osobných údajov

Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník stránky.

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.studioelement.org

štúdio Element

so sídlom Dubova 11, 080 01, Prešov

 IČO: 44272111 DIČ: 1080133252

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39696/P.

E-mail: elementpoint@gmail.com , telefónne číslo: 0902332208

1.

Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, prípadne firemné údaje a cookies. Viac informácií o cookies.

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

2.

Príjemcovia – prevádzkovateľ internetového obchodu www.studioelement.org, účtovnícka spoločnosť, prepravná spoločnosť.

3.

Sprostredkovatelia – príjemcovia údajov ako Google, Google Analytics a Google AdWords,Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlom bode.

4.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo Odhlásiť v ktoromkoľvek informačnom letáku alebo emailovou žiadosťou.

Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

5.

Doba uchovávania osobných údajov: 5rokov.

6.

Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

7.

V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa.

8.

Tieto podmienky sú platné od 12.05.2023